<< Terug

Steenmarteronderzoek

Datum: 8 april 2019 Steenmarteronderzoek

Onderzoek naar de aanwezigheid van steenmarters (Martes Foina) met  cameravallen.

Al een heel aantal jaren zien we de waarnemingen van het aantal steenmarters in weidevogelgebieden toenemen. Bij veel mensen uit het veld, zoals nazorgers en wildbeheerders, bestaat de indruk dat de steenmarter een voorname rol speelt bij de predatie van weidevogels.
Afgelopen twee jaar (2017 en 2018) is er, in opdracht van Provinsje Fryslân, onderzoek gedaan naar de predatie van weidevogelnesten door de steenmarter. Hieruit komt in hoofdlijnen naar voren dat steenmarters kunnen zorgen voor een aanzienlijk verlies van nesten van grutto's en andere weidevogels, maar dat die invloed niet alle gebieden even groot is.
Klik hier voor de Rapportage Monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied Soarremoarre
   
Om dit onderzoek te kunnen onderbouwen met meer waarnemingen (camerabeelden van predatie) is het onderzoek in 2019 uitgebreid naar meerdere weidevogelgebieden. Ook in een van de weidevogelmozaïeken van Agrarisch Collectief Waadrâne heeft een aantal nazorgers een zevental cameravallen geplaatst bij nesten om zo vast te kunnen leggen wat de oorzaken van eventuele predatie zijn. Deze waarnemingen zullen ook meegenomen worden in het provinciale onderzoek, zodat er goed beeld ontstaat wat het aandeel is van de steenmarter aan de predatie van weidevogelnesten en dat in de toekomst het beleid rond de bescherming van de steenmarter kan worden aangepast.

Beelden cameraval 2018 Steenmarteronderzoek Soarre Moarre Polder